уравнения абсцисата две точки

  • Корените на квадратно уравнение
    Формула квадратно уравнение корени. Случаите на действителните, многобройни и сложни корени. Факторинг квадратното полином. Геометрична интерпретация. Примери за определяне на корените и factorizations.